Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Κοινοποίηση εγγράφου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες...


ΙΚΑ
Κοινοποίηση εγγράφου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό έτος 2015).ΣΧΕΤ.: Ν.3213/03, Ν.4281/14

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 105/Γ/05-10-2016 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που περιέχει οδηγίες για την αποκλειστικά από φέτος ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό έτος 2015) επισημαίνοντάς σας ότι η προθεσμία αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017.

Παρακαλούμε να λάβουν άμεσα γνώση του παρόντος εγγράφου ενυπόγραφα με ευθύνη του διευθυντή όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων

Προς:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕ-ΥΤΕ), Σόλωνος 87-89 (3ος όροφος), 106 79 Αθήνα

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα

3. Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας (ΟΕΖΕ), Εμμ. Μπενάκη 16, 106 78 Αθήνα

4. Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος, Βουλής 16 (2ος όροφος), 105 63 Αθήνα

5. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Αριστοτέλους 46, 104 33 ΑθήναΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΝΤ . 8/2016
Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο . ΜΕ . Δ .
( του άρθρου 16 Α του N. 1876/1990 )

Συνεδρίασε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 16:30, με την εξής σύνθεση: α) Χαράλαμπος Καλαματιανός, Αρεοπαγίτης (Πρόεδρος), β) Ηλίας Μάζος, Σύμβουλος της Επικρατείας (τακτικό μέλος), γ) Βασιλική Τύρου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Ιωακείμ Σμυρνιώτης, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 683/009Εφ/25.7.2016 εφέσεως κατά της υπ΄ αριθμ. 6/2016 Διαιτητικής Αποφάσεως Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας».

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκαν οι εκκαλούσες Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος και Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), εκπροσωπούμενες από τον Γεώργιο Καββαθά, τον Ιωάννη Κουζούπη, τον Ιωάννη Γλύκο, και τους Νομικούς τους Συμβούλους Νικόλαο Δήμα και Σωτήρη Παπαμιχαήλ, καθώς και η εφεσίβλητη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΛΤΕ), εκπροσωπούμενη από τον Παναγιώτη Προύτζο, τον Γεώργιο Χότζογλου και τον Παναγιώτη Κούκο.

Οι εκπρόσωποι των εκκαλουσών και της εφεσιβλήτου εξέθεσαν τις απόψεις τους επί της εφέσεως, απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής και χορήγησαν στην Επιτροπή προθεσμία μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2016 για την έκδοση της αποφάσεώς της.

Μετά την προαναφερόμενη συνεδρίαση και την κατάθεση των υπομνημάτων, η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕΔ. και, ύστερα από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως,

Εκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

Με την κρινόμενη έφεση προσβάλλεται η υπ΄ αριθμ. 6/2016 Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας».

Με τον πρώτο λόγο έφεσης, κατ΄ ορθή εκτίμηση του εφετηρίου, προσάπτεται στην εκκαλουμένη, ότι εσφαλμένως εκτίμησε όλα τα στοιχεία του φακέλου, τα οποία αφορούν στους κλάδους που οι εκκαλούσες εκπροσωπούν, στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην επιχειρηματικότητα, στις αμοιβές και στην οικονομία, με συνέπεια να μειώσει τις ελάχιστες αμοιβές των υπαγόμενων σ΄ αυτήν εργαζομένων κατά ποσοστό 20%, έναντι των προβλεπομένων στην τελευταία ΔΑ 36/2010 , ενώ, αν αξιολογούσε ορθώς τα εν λόγω στοιχεία, θα έπρεπε η μείωση αυτή να ανέρχεται σε ποσοστό 28% τουλάχιστον, όπως τεκμηριωμένα κατά τις εκκαλούσες, είχε προτείνει ο μεσολαβητής.

Κατά το στάδιο της μεσολάβησης από την πλευρά των εργοδοτών οι μεν εκπρόσωποι της ΟΕΖΕ είχαν ζητήσει τη μείωση των βασικών μισθών σε σχέση με εκείνες που προέβλεπε η τελευταία ως άνω συλλογική ρύθμιση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%, ενώ η ΠΟΕΣΕ διατύπωσε την άποψη, ότι οι αποδοχές που θα οριστούν πρέπει να κινούνται στα όρια των αμοιβών της ΕΓΣΣΕ με κατώτατο ημερομίσθιο 26,18 ευρώ, επικαλούμενη αύξηση του κόστους κατά 10%, μείωση κύκλου εργασιών στον κλάδο κατά 35% και πτώση του τζίρου, χωρίς όμως να στηρίζει τα ανωτέρω με προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας με μείωση των ονομαστικών αμοιβών ανά απασχολούμενο οδήγησε σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους, επικαλούμενοι έκθεση της ΤτΕ, την οποία δεν προσκόμισαν.

Η Τριμελής Επιτροπή προέβη στη διαλαμβανόμενη στην εκκαλούμενη απόφαση ρύθμιση, η οποία, πράγματι, περιλαμβάνει μειώσεις των ελάχιστων αποδοχών κατά ποσοστό 20%, σε σχέση με τις προβλεπόμενες στην ΔΑ 36/2010.

Η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου, που προσκομίσθηκαν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ήτοι τόσο εκείνα που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης όσο και τα πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της διαιτησίας. Ιδιαίτερα αξιολόγησε:

Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ)ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13 Οκτωβρίου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3301

Αρ. Πρωτ. 16327
Διεκπ. 11503
Θέμα:
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 του Συντάγματος και 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό -ΦΕΚ 106/Α/1987), όπως ισχύει.

2) Τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄ 309), όπως ισχύει και, ιδίως, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160), όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρο 66 του Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), όπως ισχύει.

5) Την υπ΄ αριθ. 6/2016 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο α΄ του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309) και ελέγχονται από αυτήν.

Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών - υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 14/10/2016
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Αρ.Πρωτ. Γ36/04/597
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θέμα:
Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών - υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας.
Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν.4387/2016 που προβλέπουν τη σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή του 62α του ΝΔ 356/1974 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

I. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο άρθρο 62α του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι «Τα πτωχευτικά χρέη των πτωχών οφειλετών του Δημοσίου που είναι βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και στα Τελωνεία μπορεί να ρυθμίζονται, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄), στην οποία προστίθενται, ως μέλος ένας Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο εισηγητές, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Αν το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, το αίτημα εξετάζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους».

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός