Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (άρθρο 97 του ν.4387/2016)


Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων ότι μετά την έκδοση της εγκυκλίου Φ80020/οικ22104/Δ15405/30-6-2016 της Γ.Γ.Κ.Α., προκειμένου να υποβάλλουν Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2016 (06/2016), έχει τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., προσαυξημένα κατά 1%. 

Είναι διαθέσιμο αρχείο (txt) με ενημερωμένους τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην κωδικοποίηση, παρά μόνο στο ποσοστό ασφάλισης υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Αρχική σελίδα και στο πεδίο Ενημερώσεις / Αντληση Εντύπων / Εργαλεία / Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών (ΟΣΥΚ). 

Κατά συνέπεια οι Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 06/2016 θα γίνονται πλέον αποδεκτές, με τα νέα ποσοστά εισφορών. Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, την υποβολή των Α.Π.Δ. και τη διαχείριση των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ., πριν από την αύξηση του ποσοστού των εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.,θα δοθούν μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Ε.Τ.Ε.Α. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ           

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίωνΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2282

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει,

γ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

δ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).

3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840) ανά δύο εβδομάδες».

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ιγ της παραγράφου 7 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, συμμετέχουν σε προγράμμα­τα ανταλλαγής φοιτητών-σπουδαστών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι».

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), προστίθεται νέα περίπτωση ιθ ως ακολούθως:

«ιθ. Το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για την καταβολή της σύνταξης τους στην Ελλάδα».

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα».

5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση κα ως ακολούθως:

«κα. Αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22/07/2016, κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 30% συνολικά,

από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22/07/2016, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών».

7. Η περίπτωση θ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«θ. Πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, στις εξής περιπτώσεις: αν πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α΄ 65), ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος ελάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξη του ή το προνοιακό επίδομα ή αν είχε αποδεδειγμένα υποβάλει έως τότε τη σχετική αίτηση για τη χορήγηση τους καθώς και αν του απονέμεται για πρώτη φορά σύνταξη μετά τις 22/07/2016 εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

...αποτύπωση της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων ...ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Αυγούστου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2455

Αριθμ. Φ80000/οικ. 35384/1276
Θέμα:
Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του N. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις Φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (85 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (68 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄).

4. Το Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (180 Α΄), όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (116 Α΄).

6. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (2169 Β΄).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


`Αρθρο 1
Συγκρότηση Επιτροπών Απογραφής

Οι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016 , με απόφαση του οικείου Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.), συγκροτούν Επιτροπή Απογραφής (Ε.Α.) μέχρι 30-08-2016.

Αντικείμενο της Επιτροπής Απογραφής του φορέα θα είναι η διενέργεια:

α) φυσικής απογραφής της εν γένει περιουσίας, κινητής και ακίνητης,

β) απογραφή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και

γ) απογραφή λοιπών στοιχείων, όπως συνταξιοδοτικούς, ασφαλιστικούς και εργοδοτικούς φακέλους, αιτήματα για απονομή σύνταξης, προσφυγές, ενστάσεις κατά αποφάσεων κ.λπ.

Η Επιτροπή Απογραφής, ανάλογα με την οργανωτική δομή του κάθε φορέα, θα αποτελείται από:

α) Δύο μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους.

β) Τον Προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας.

γ) Τον Προϊστάμενο της Διοικητικής υπηρεσίας.

δ) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Εσόδων/Ασφάλισης.

ε) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Παροχών.

στ) Τον Νομικό Σύμβουλο του φορέα.

ζ) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας ή ένα μηχανικό.

στ) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Μηχανογράφησης ή έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως συντονιστής της Επιτροπής Απογραφής ένας εκ των δύο μελών του Δ.Σ.

Για την υποβοήθηση της ως άνω Επιτροπής, με απόφαση του Πρόεδρου του Δ.Σ. του φορέα συγκροτούνται:

1. Ομάδες φυσικής απογραφής (ακίνητα, μεταφορικά μέσα, μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείου, μηχανογραφικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές συσκευές, αναλώσιμα, καύσιμα, χρεόγραφα, ένσημα κ.λπ.),

2. ομάδες απογραφής απαιτήσεων και υποχρεώσεων,

3. λοιπές ομάδες απογραφής με αντικείμενο την καταγραφή, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ασφαλιστικοί, εργοδοτικοί και συνταξιοδοτικοί φάκελοι, ληξιπρόθεσμες οφειλές της 31/12/2010 προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσφυγές, εκκρεμείς δίκες, ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.

Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως 31/01/2017 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής:

1. Στον πρόεδρο του Δ.Σ., προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ. του φορέα.

2. Στην Οικονομική υπηρεσία του φορέα, προκειμένου να συμφωνήσει τα δεδομένα που προέκυψαν από την φυσική απογραφή με όσα είναι καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία και να προσδιορίσει την αξία τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Την ανωτέρω έκθεση η Οικονομική υπηρεσία θα λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2016.

Η έκθεση απογραφής και η απόφαση του Δ.Σ. θα παραδοθούν στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.`Αρθρο 2
Φάσεις Απογραφής και Αποτίμησης στον Ε.Φ.Κ.Α.

Α΄ Φάση έως την 02-01-2017

Την 02-01-2017 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ:

- του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ορίζεται από το Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.

- και του υπαλλήλου της Οικονομικής υπηρεσίας του εντασσομένου φορέα, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο ή Διοικητή του εντασσομένου στο Ε.Φ.Κ.Α. φορέα.

Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε:

- Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τα μπλοκ των επιταγών και τα χρήματα που βρίσκονται εις χείρας υπόλογων διαχειριστών.

- Οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές.

- Οι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων.

- Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων, οικονομικής χρήσης 2016.

- Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης, οικονομικής χρήσης 2016.

- Οι υποχρεώσεις σε φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

- Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, όπως, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.

- Οι υποχρεώσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης ή άλλες παροχές.

- Οι υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας.

- Οι υποχρεώσεις παροχών, όπως συντάξεων κ.λπ.

- Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2016 και πρέπει να ακυρωθούν.

- Τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς τους εντασσόμενους φορείς του άρθρου 53 του Ν. 4387/2016 .

- Οι υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις.

- Οι ανεξόφλητες εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις.

Αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραδίδονται αυθημερόν στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. και στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α.

Β΄ Φάση έως την 16-01-2017

Οι ομάδες απογραφής, του άρθρου 1 της παρούσης, ολοκληρώνουν έως την 15.01.2017 την απογραφή:

- Των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων των Φ.Κ.Α. έναντι τρίτων.

- Των βεβαιωμένων απαιτήσεων εισφορών των Φ.Κ.Α. έναντι των υπόχρεων καταβολής τους (όπως αυτές προκύπτουν από τα ειδοποιητήρια ή τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις εισφορών για χρόνο ασφάλισης έως

31.12.2016).

- Των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης απαιτήσεων έναντι τρίτων για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31.12.2016.

- Των βεβαιωτικών καταλόγων που συντάχθηκαν έως 31.12.2016 για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού είτε για μέρος αυτού μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων.

Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις, και τα χρηματικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία.

Γ Φάση έως την 31-01-2017

Οι ομάδες απογραφής, του άρθρου 1 της παρούσης, ολοκληρώνουν έως την 31.01.2017 την απογραφή:

- Των λοιπών υποχρεώσεων της 31.12.2016 (μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λπ.).

- Των καταρτισθέντων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), τις προεγκρίσεις των συμβάσεων των επομένων ετών και τυχόν προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και των πηγών χρηματοδότησης τους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η τιμολόγηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης που έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2016 και η πιστοποίηση του ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου η Επιτροπή να απογράψει τη σχετική υποχρέωση στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει.

- Των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση.

- Των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου.

- Των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31.12.2016.

- Των χρεογράφων.

- Των συμμετοχών των Φ.Κ.Α. σε αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

- Των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των φορέων.

- Του πάγιου εξοπλισμού των φορέων.

Οι αναληφθείσες υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που θα καταγραφούν πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία.`Αρθρο 3
Διαφορές κατά την απογραφή

Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και τις αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ΄ αξία εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής της σχετικής έκθεσης ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.`Αρθρο 4
Χρόνος παράδοσης της απογραφής

Οι ομάδες απογραφής των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016 ολοκληρώνουν το έργο τους έως την 31.01.2017 και παραδίδουν αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Διοικητικό Συμβούλιο του εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, προς έγκριση. Οι εγκεκριμένες εκθέσεις απογραφής παραδίδονται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από τους συντονιστές των επί μέρους Επιτροπών Απογραφής στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να συντάξει την απογραφή έναρξης του Ε.Φ.Κ.Α. και να την υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. αποφασίζει για την καταχώριση των απογραφών έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή συγκαλείται εντός 7 ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Ε.Φ.Κ.Α. - Ισολογισμός έναρξης 01.01.2017» και να αποφασίσει την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και οι συντονιστές των Επιτροπών Απογραφής των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016 , για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων επί του θέματος αυτού.

Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. αποστέλλονται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ενημέρωση και αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.

Η ανωτέρω απόφαση εφαρμόζεται αναλογικά και για το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., αναφορικά με τα εντασσόμενα από το άρθρο 75 του N. 4387/2016 ταμεία πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΑθήνα, 1 Αυγούστου 2016
Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


ΘΕΜΑ:
Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το ως άνω θέμα, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθρου 17 του N. 4172/2013 , πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200)ευρώ προβλέπεται για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του, τα οποία είναι πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

3. Περαιτέρω, με τις ΠΟΛ. 1088/2015 και 1041/2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως ισχύουν, καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται από τους φορολογούμενους για την πιστοποίηση της αναπηρίας και τη χορήγηση των ως άνω φορολογικών ελαφρύνσεων/απαλλαγών για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

Σημειωτέον, στις προαναφερθείσες Αποφάσεις διευκρινίστηκε ότι προκειμένου να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις αναπηρίας, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά σε αυτές το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.

4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσώπων με αναπηρία, παρατηρείται σε εκδοθείσα από τα ΚΕ.Π.Α. γνωμάτευση ότι η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, ο φορολογούμενος θα τύχει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση, καθόσον από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός αυτής (της φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής) στους μήνες της χρήσης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος κλάδου σύνταξης τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151 και 0416 αντίστοιχα).

Πληροφορίες/Οδηγίες
Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος
Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός